آغاز مرحله فریاد علیه یک هدف
راه توده
15-Feb-2011

جامعه به مرحله ای رسیده که هر حرکت؛ هر تصمیم و هر اقدام حاکمیت به حساب یک فرد گذاشته می شود و آن فرد کسی نیست جز علی خامنه ای!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark