شب گذشته، سرکنسول اسپانیا در ایران بازداشت شد
tabnak
15-Feb-2011

وزیر امور خارجه اسپانیا، پیامی محرمانه را توسط سفیر ایران برای مقامات قضایی ایران فرستاده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark