شلیک مستقیم عناصر منافقین به سه نفر
tabnak
14-Feb-2011

در اثر شلیک مستقیم عوامل تروریستی منافقین در تهران، سه نفر مجروح شدند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark