مبارک رفته است ژنرال ها مانده اند!
aayande / ترجمه نافعی
14-Feb-2011

مناسبات آمریکا با هیچ موسسه ای در مصر به خوبی ارتباطاتش با نظامیان نیست. آمریکا برای مبارزه با تروریسم سالی 1،3 میلیارد به بودجه نظامی همکار نزدیک خود کمک می کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark