کلمه: تمامی ارتباطات میرحسین موسوی و رهنورد قطع شده است
بی بی سی
14-Feb-2011

تمامی ارتباطات میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، ظاهرا به مناسبت راهپیمایی روز دوشنبه قطع شده است و برخی منابع از اجتماع تظاهرکنندگان در یکی از میدان های تهران خبر داده اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark