نه حکومت مجوز می دهد و نه مردم منتظر مجوز می مانند!
peiknet
13-Feb-2011

مردم ایران – در
کلیت خود- سپاه پاسداران را، آن نیروی مسلحی می شناختند که در
برابر ارتش تا دندان مسلح صدام حسین ایستاد و از خاک میهن دفاع
کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark