ایران در انتظار خشم مردم فرو خورده مردم
peiknet
13-Feb-2011

از بالا تا پائین حکومت را همه کسانی
که در مترو بودند زیر رگبار فحش گرفته بودند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark