هوشیاری مردم مصر در ترک نکردن میدان تحریر
peiknet / ترجمه نافعی
13-Feb-2011


- وزن جنبش اخوان المسلمین تا چه اندازه است؟


- آنان در نتیجه سركوب گروه های دیگر وزن معینی پیدا كرده اند.
در واقع سركوب رژیم بیشتر متوجه گروه های غیرمذهبی بوده است تا
اخوان المسلمین، كه از شبكه مساجد برای سازماندهی خود استفاده
می كند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark