منوشه امير طاقت نياورد و لو داد
kayhannews.ir
12-Feb-2011 (one comment)

يادداشت منوشه امير كه استيصال و عصبانيت از آن مي بارد، ترجمان گفتاري است كه طي چند هفته اخير، بارها از سوي مقامات بلندپايه آمريكايي و اروپايي و برخي كشورهاي عربي مطرح شده

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

جالبه!

G. Rahmanian


با اين اوصاف نظام صهيونيستي ده ها مليون طرفدار ايراني داره!