عزالدین حسینی از عوامل کوموله، مرد
tabnak
11-Feb-2011

کوموله برای اینکه لباسی مذهبی و دینی به فعالیت ها و اقدامات تروریستی خود
بپوشانند با نزدیک شدن به شیخ عزالدین حسینی سعی در رسیدن به این هدف خود
داشتند تا توجه قشر مذهبی و دینمدار کرد را به خود جلب کرده و آن ها را با
خود همراه سازند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark