مردم بار دیگر حماسه آفریدند
.fardanews.com
11-Feb-2011

رئیس جمهور افزود: امروز به جایی رسیده ایم که وقتی سفر می کنیم علاوه بر
پسته و هنر دستی ایران، یک دستگاه پیشرفته و بسیار مجهز از نانو تکنولوژی و
پیشرفت های فناوری ایران را به عنوان سوغات ایران هدیه می دهیم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark