مجوز خواستگاری میدهیم چون بوی سیاسی نمی دهد!
peiknet
10-Feb-2011


از اژه در باره سرانجام پرونده قاضی مرتضوی و جنایات کهریزک
سئوال شد. او گفت:


"
‌پرونده
این فرد در دادسرای ویژه کارکنان دولت در حال رسیدگی است و
هنوز منتهی به صدور کیفرخواست نشده است
."

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark