ترس شاه از تعطیلی یک مجله
tabnak
10-Feb-2011

ولین بسته را توسط ماموران ساواک باز می‌کردند تا اگر مطلبی خلاف مقاصدشان
باشد که نتوانند به هیچ‌وجه آن را تحمل کنند، جلوی مجله را همان جا بگیرند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark