حماسه اي ديگر فردا همه مي آيند
kayhannews.ir
09-Feb-2011

وعده ما فردا در تمام شهرها و
روستاهاي ايران زمين. ما حنجره مان را با غريو «الله اكبر» و طنين «مرگ
بر آمريكا» و «مرگ بر اسرائيل» بيمه مي كنيم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark