۲۰ کیلومتر از خاک ایران به عراق هدیه شد!
peiknet
09-Feb-2011 (one comment)

سپاه دستور می دهد در نقطه مرزی تجدید نظر شود. مطابق دستور سپاه این تجدید نظر صورت می گیرد

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

Good News!

by G. Rahmanian on

Now, the "Zionist Entity," too, must return to her pre-'47 borders!