گفتگوبادکترعلی رشیدی کارشناس اقتصاد وازرهبران جبهه ملی ایران
JMI News / JMI News
08-Feb-2011

۸ نفر ۴۵ میلیارد دلار از بانک ها وام گرفته و پس نمیدهند

سقوط ارزش پول ملي، سقوط توان اقتصادي همه مردم ايران است

هشدار جبهه ملي به ملت ايران درباره رقابت جناح هاي اقتصادي سياسي براي

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark