خودکامگی شاه انگیزه انقلاب 57 ملت بود
peiknet
07-Feb-2011

هماهنگی ملت ایران در آن روز برای نابودی
نظام شاهنشاهی و محو آثار سلطنتی یعنی : دیكتاتوری ،دست
نشاندگی ، بی تفاوتی به حقوق اساسی ملت، حیف و میل كردن ثروت
ملی ، بی توجهی به منافع ملی در عرصه جهان ، از پدیده های مهم
در تاریخ این مرز و بوم بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark