رونمايي از 4 ماهواره جديد با حضور رئيس جمهور
kayhannews.ir
07-Feb-2011

كساني كه امروز مرزهاي دانش
را در اختيار دارند، مصرند كه همه دانشمندان و نوآوران را در مسيري كه
خودشان طي كرده اند، قرار دهند و اين يعني اينكه فاصله علمي همواره حفظ
خواهد شد و آنها هميشه وجه پيشتازي خود را حفظ مي كنند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark