نظر مراجع عظام درباره محرمیت پزشك
tabnak
07-Feb-2011

فتوای مراجع عظام تقلید درباره معاینه و تماس با بدن بیمار توسط پزشك جنس مخالف

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark