فرماندهان سپاه پشت آقا نبودند اما، پشت او را خالی نکرده اند!
peiknet
05-Feb-2011

از بس، چهره کم آورده بودند، برای محمدی
ریشهری تولیت شاه عبدالعظیم و امیرالحجاج بیت رهبری هم جا باز
شده بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark