« از این انقلاب یک حاکمیت مردمی پا به عرصه وجود می گذارد»
tudehpartyiran.org
05-Feb-2011

پلیس همواره ابزار فشار و اختناق بوده است .
در این روزها وزیرکشوربا بیرون کشیدن کامل پلیس وماموران آتش نشانی و گسیل
آن ها به خیابان ها برای ایجاد بی نظمی، و گشودن درزندان ها به روی
زندانیان جرائم جنائی و مدنی، ودادن امکان فرار به تبهکاران زندانی،
واستفادهٔ پلیس مخفی ازآنان برای اقدام به دزدی وچپاول، به بازی خطرناکی
دست زده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark