انقلاب، تا عملی شدن خواست‌های توده‌ها ادامه دارد!
tudehpartyiran.org
05-Feb-2011

زمان پایان حیات ارتجاع و کوتاه شدن دست اربابان آمریکایی آن فرا رسیده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark