انقلاب جوانان مصر تازه آغاز شده است!
aayande / ترجمه نافعی
05-Feb-2011

به هر حال این دوران گذار احتمالا یک یا دو  سال بطول خواهد انجامید. ما
باید در مورد انتخابات آزاد با هم به توافق برسیم. ما برای نفس کشیدن، برای
بحث سیاسی، برای سازماندهی و تدارک انتخابات، به وقت نیاز داریم .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark