رایزنی بزرگ سیاسی در واشنگتن- بروکسل- آلمان
peiknet
05-Feb-2011

بیانیه پایانی این دیدار، تاکید بر ضرورت کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت و تشکیل یک دولت انتقالی بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark