رژیم های آینده خاورمیانه به راه ترکیه اسلامی می روند
aayande / ترجمه نافعی
05-Feb-2011

درست است که حرامزاده است، ولی حرامزاده خودمان است“ ولی در این روزها هیچ کس نمی خواهد آنرا بشنود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark