سپاه پاسداران را چشم بسته و با یک چوب نزنید!
peiknet
03-Feb-2011

نمی توان گفت سپاه گوش شنوا ندارد. دارد، اما این
شنوائی فعلا شامل حال آنها که به پست و درجه و مقام و آب و نان
رسیده و "ولایت پذیری" شان تابع همین موقعیت است نمی شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark