جمعه وقت رفتن است روز دل کندن از قدرت است
peiknet
03-Feb-2011

آنها
که سال 57 را بخاطر دارند، تظاهرات یکصد هزار نفره طرفداران
شاه در تهران را نیز فراموش نکرده اند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark