قیام اعراب به اسرائیل سرایت خواهد کرد؟
راه توده
02-Feb-2011

به همان اندازه که حکومت کودتا از جنبش مردم منطقه به وحشت
درآمده، جنبش سبز درست برعکس به این مبارزه چشم دوخته است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark