مصر، تونس، اردن، يمن، الجزاير و بحرين در تسخير اسلامگرايان
kayhannews.ir
02-Feb-2011

دولت اوباما براي جلوگيري تكرار روي كار آمدن يك نظام اسلامي در مصر مانند انقلاب ايران بايد فوراً از مبارك بخواهد يك دولت موقت انتخاب كند كه در رأس آن چهره متعادلي مانند محمدالبرادعي قرار گيرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark