اگر ریگی به پوتین ندارند راهپیمائی 22 بهمن را برای ملت آزاد اعلام کنند!
peiknet
01-Feb-2011

دیکتاتوری، سرکوب و قتل و جنایت است؛ چه در قاهره باشد چه در
تهران.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark