اخوان المسلمین و البرادعی آقایان را سنگ روی یخ کردند
peiknet
01-Feb-2011

طبل اسلام گرائی در مصر و بقیه کشورهای عرب
منطقه  در عمل آب به آسیاب سرکوب مردم می ریزند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark