گوش شنوای ارتش مصر گوش ناشنوای فرماندهان سپاه
peiknet
01-Feb-2011

ما یقین داریم که ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران،از بحران کنونی نیز با سرافرازی و پیروزی عبور خواهد کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark