یافتن جنین در شکم پسر ٢٢ ساله کرمانی
خبرگزاری مهر
31-Jan-2011 (3 comments)

کرمان - خبرگزاری مهر: در پدیده ای استثنایی و در میان تعجب کادر پزشکی
بیمارستان شهید باهنر کرمان یک جنین که در بدن یک پسر ٢٢ ساله کرمانی رشد
کرده بود از شکم این بیمار خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پدیده عجیب و استثنایی عصر یکشنبه در
میان تعجب کادر پزشکی بیمارستان شهید باهنر کرمان یک جنین پس از ٢٢ سال از
شکم برادرش خارج شد.

این توده که از بدن بیمار خارج شده و هم اکنون در بیمارستان شهید باهنر
نگهداری می شود دارای جمجمه، ستون فقرات، مو، دندان، ناخن و پوست و بسیار
شبیه یک نوزاد است.

هم اکنون حال پسر ٢٢ ساله خوب گزارش و در بیمارستان بستری شده است.

>>>
acopier101

پدیده‌ای استثنائی

acopier101


A teratoma is an encapsulated tumor with tissue or organ components resembling normal derivatives of all three germ layers. There are rare occasions when not all three germ layers are identifiable. The tissues of a teratoma, although normal in themselves, may be quite different from surrounding tissues, and may be highly disparate; teratomas have been reported to contain hair, teeth, bone and, very rarely, more complex organs such as eye,[1][2] torso,[3][4] and hands, feet, or other limbs.[5]


Share/Save/Bookmark

 
Monda

Incredible!

by Monda on

Thanks acopier101 for defining this piece!


Maryam Hojjat

Thanks Acopier101

by Maryam Hojjat on

for explaining this term.