وعاظ الولایت، در محاصره روحانیون مخالف دیکتاتوری ولایت
راه توده
30-Jan-2011

نه تنها از
ابتدای جمهوری اسلامی، بلکه در جنبش اصلاحات که اکنون عمر آن
فراتر از 12 و 14 سال شده و بخشی از آنها زیر ضربه کودتای 22
خرداد رفته اند، شاهد تفاوت ها و تفکیک ها در میان اقشار
روحانیت هستیم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark