صدور حكم اعدام دو عامل سايتهاي مستهجن
tabnak
30-Jan-2011

اينكه در روز عاشورا دستگير شده است مغايرتي با داشتن مواد مخدر ندارد و وي
اتهام ديگري نيز داشت اما چون در بازرسي از منزل وي، كوكائين كشف شد، قاضي
براي وي، حكم اعدام صادر كرد.

*** دولت هلند حق دخالت در امور ساير كشورها را ندارد

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark