تومور انسان نما در شکم جوان کرمانی+ عکس
tabnak
30-Jan-2011

وي گفت: در حال حاضر وضعيت عمومي بيمار خوب است و مشكلي ندارد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark