قیام و انقلاب درمنطقه جنبش زیر خاکستر درایران
peiknet
30-Jan-2011

موضع گیری های
خنده دار مقامات و ارگان ها و مطبوعات تابع اتاق فرمان ستاد
کودتا، به یک مضحکه تبدیل شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark