انقلاب تونس در تب و تابِ اتحاد و تشکیل نهادهای دمکراتیک
aayande / ترجمه نافعی
30-Jan-2011

کمونیست ها جنبش اسلامی را بعنوان همکار  در نبرد سیاسی  برای کسب دموکراسی  پذیرفته اند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark