پاسکاری اسلامی ج. اسلامی، امریکا و اروپا
peiknet
29-Jan-2011

حاصل آنچه که جمهوری اسلامی می کند و می گوید،
تقویت کننده همان هدفی است که اروپا و امریکا دارند و نتیجه آن
مقابله با خیزش مردم عرب علیه دولت های مستبد و مجری صندوق بین
المللی پول!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark