حسنی مبارک از روی دست شاه و خامنه ای کپی کرد!
peiknet
29-Jan-2011

حسنی مبارک، از روی
دست شاه و علی خامنه ای کپی کرده و روز گذشته رئیس سازمان
امنیت مصر را که یک نظامی است معاون رئیس جمهور کرد و فرمانده
سابق نیروی هوائی مصر، ژنرال "احمد محمد شفیق" را مامور تشکیل
کابینه.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark