امام زمان هم اعدام می شود اگر علیه خامنه ای ظهور کند!
peiknet
29-Jan-2011

اتهام وی آن بود که
اعلام کرده بود امام زمان از نظام حاکم به رهبری آیت الله
خامنه ای ناراضی است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark