داریوش همایون مرد
tabnak
29-Jan-2011

داریوش همایون در 15 سالگی، در 21 بهمن 1322 به انجمن نیمه‌مخفی و زیرزمینی
«انتقام» پیوست. داریوش در سال 1326، هنگام تشکیل حزب اسلام‌ستیز و
باستانگرای «پان‌ایرانیست»، که با رکن 2 ستاد ارتش شاهنشاهی ارتباط داشت،
جزو موسسان آن بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark