ناکامی پسر زهرا کاظمی در اخاذی از ایران
tabnak
28-Jan-2011

این اتفاق که در تهران افتاده است هیچگونه مشکلی برای او که در کانادا
زندگی می کرده، ایجاد نکرده و مرگ خانم زهرا کاظمی دراین مورد به او
ارتباطی پیدا نمی کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark