فرار كاركنان سفارت رژيم اسراییل از قاهره
tabnak
28-Jan-2011

با وجود اينكه سفارت رژيم صهيونيستي داراي چند طبقه و در ساختماني امن
است اما كاركنان آن وحشت‌زده درخواست بالگردي براي فرار پيش از رسيدن
تظاهرات‌كنندگان به سفارتخانه را كردند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark