تظاهرات مردمی در مصر
tabnak
28-Jan-2011

مردم شهرهای مختلف مصر از جمله قاهره، اسکندریه و ... با وجود حضور بی
سابقه نیروهای امنیتی پس از نماز جمعه به خیابانها ریخته اند و در حال شعار
دادن بر ضد مبارک و خواستار کناره گیری وی از قدرت هستند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark