شناخت واقعیت در باره دو شخصیت در انقلاب 57
راه توده
27-Jan-2011

شاه که به نوشته اسدالله علم، رئیس دربار شاهنشاهی، حتی از علی امینی هم نفرت داشت و ملیون ایران را مشتی نق بزن حرفه ای و آشغال سیاسی (مراجعه کنید به خاطرات علم) میدانست، زیر فشار انقلاب سکان نخست وزیری را به شاپور بختیار وابسته به جبهه ملی سپرد. فردی که سالها، یگانه فعالیت سیاسی اش حضور در کلوپ ایران و دیدار با تحصیل کرده های فرانسه بود و بشدت از بیان یک جمله سیاسی نیز وحشت داشت.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark