ايران سلاح نمي سازد، به دنبال منشأ استاكس نت باشيد
tabnak
27-Jan-2011

خرابكاري در تأسيسات هسته اي در هر نقطه جهان، فاجعه براي كل جهان و منطقه خواهد بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark