مبارک نیز در مرداب سرکوب مردم فرو رفت
peiknet
27-Jan-2011

اخبار تائید نشده نیز حکایت از آن دارد که

جمال

پسر حسنی مبارک به همراه شماری از اعضای خانواده او از مصر
خارج شده اند. وی قرار بود جانشین حسنی مبارک شود!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark