سکته کروبی پشت پرده "سی سی یو" سپاه پاسداران
peiknet / نیما آرسین
27-Jan-2011

ابتدا سایت سازمان امنیت سپاه با نام "ندای
انقلاب" این خبر را بر روی خروجی خود با 3 عکس از

مهدی کروبی در بستر بیماری قرار داد

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark