عبور از سد قانون اساسی با عصای رهبر و تفنگ سپاه
peiknet
25-Jan-2011

دعوا بر سر تغییر و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی است که از احمدی
نژاد گرفته شده و به روسای سه قوه داده شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark